Wednesday, April 22, 2009

Computer Baseball Wednesday April 22

Two for Wednesday. Good luck!

Wednesday, April 22

Game Score Status Pick Amount
Atlanta - 7:05 PM ET Atlanta -129 500
Washington -


Texas - 7:07 PM ET Toronto -148 500
Toronto -3-2-060.00%+$280

No comments: